Statuten Platform Plaagdierbeheersing Nederland


 

 

 

 

33020/RS

 

 

OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING

 

Vandaag, tien april tweeduizend dertien (10-04-2013), verschenen voor mij, mr. André Christiaan Martinus Teeuwen, notaris met plaats van vestiging de gemeente Boxmeer:

 1. de heer ROBERT FERDINAND VAN VELDHUIJZEN, zich identificerend met paspoort nummer NV7H0PF55, afgegeven te Boxmeer op acht juni tweeduizend _ elf (08-06-2011), wonende te 5831 KB Boxmeer, Jan Petersstraat 20, geboren te _ Zeist op veertien december negentienhonderd vijftig (14-12-1950), gehuwd;
 2. de heer RICHARD ALEXANDER MARS, zich identificerend met paspoort nummer NRC7C3154, afgegeven te Lelystad op vijftien juni tweeduizend twaalf (15-06- 2012), wonende te 8226 TR Lelystad, Duinbeek 117, geboren te Urk op achttien september negentienhonderd vijfenzestig (18-09-1965), gehuwd;
 3. de heer PASCAL ANTONIUS MARINUS MARIA VAN ZOGGEL, zich identificerend met paspoort nummer NP3BB8LK4, afgegeven te 's-Hertogenbosch op dertig september tweeduizend tien (30-09-2010), wonende te 5296 KZ Esch, Leunisdijk 4, geboren te Veghel op twaalf juli negentienhonderd negenenzestig (12-07-1969), gehuwd.

De comparanten verklaarden een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden.

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Platform Plaagdierbeheersing Nederland.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Boxmeer. Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is:
  1. natuurlijke personen en / of rechtspersonen behulpzaam zijn bij plaagdierbeheersing en / of houtverduurzaming alsmede het opkomen voor de belangen van deze natuurlijke personen en / of rechtspersonen
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het signaleren van problemen en vraagstukken alsmede het oplossen van dergelijke problemen en vraagstukken;
  2. het scheppen van een klimaat waarin de dienstverlening van de leden optimaal tot zijn recht komt;
  3. alle overige (wettige) middelen die de vereniging ten dienst staan.

                    Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent leden, ereleden, aspirantleden en buitengewone leden.
 2. Aspirantleden zijn zij die een aanvraag hebben ingediend om toegelaten te worden als lid bij het bestuur en als aspirantlid zijn toegelaten door het bestuur. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
  Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
  Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
  Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 
  Buitengewone leden zijn zij die door het bestuur als buitengewoon lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Buitengewone leden zijn geen contributie verschuldigd. Het aantal buitengewone _ leden mag nimmer meer dan één / tiende gedeelte van het aantal gewone leden bedragen. 
  Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 
  Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en door het bestuur als erelid zijn benoemd met instemming van de algemene ledenvergadering.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
  Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te binnen een maand laten voortduren;
  b. nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
  c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
 • wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
 • wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
  De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
  De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

      4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de              vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig                mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van              de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
          Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

​      5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse _ bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij            het bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid, niet zijnde een buitengewoon lid, is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Buitengewone leden kunnen eveneens benoemd worden tot bestuurslid, een en ander echter met dien verstande dat het aantal buitengewone leden in het bestuur nimmer meer dan de helft van het aantal aanwezige bestuursleden mag zijn.
  De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.​
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.​
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk en ten hoogste twee (2) maal herbenoembaar.​
 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _ verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.
 3. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
  1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
  2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  4. het aangedaan van vaststellingsovereenkomsten waarbij de vereniging rechten prijs geeft;
  5. het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen welke een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaan.

           Op het ontbreken van de hiervoor in dit lid bedoelde goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan tegen derden geen beroep                     worden gedaan.
           De algemene ledenvergadering is verder bevoegd andere besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze                           besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.​
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, dan wel op een plaats waartoe het bestuur besluit.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
  Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde _ schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
  Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke _ stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
  Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

 1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering _ brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met _ een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste _ twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Boxmeer veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.​
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een _ voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.​
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal _ uitgebrachte stemmen.​
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.​
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.​
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze _ na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de _ bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
  Indien de vereniging ten tijde van de ontbinding is aangemerkt als een algemeen _ nut beogende instelling dient het liquidatiesaldo te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of _ niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de comparanten:

Als lid van de vereniging treden toe alle oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden:

 • de heer R.F. van Veldhuijzen, voornoemd, als voorzitter;
 • de heer R.A. Mars, voornoemd, als penningmeester;
 • de heer P.A.M.M. van Zoggel, voornoemd, als secretaris

                    Slot akte

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Boxmeer op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud en uitleg van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend, om vier minuten voor elf 's-morgens. (Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR DIGITAAL AFSCHRIFT: