Platformplaagdierbeheersing.nl

Wespen

Ook voor een wespennest in uw omgeving, kunt u een lid van onze brancheorganisatie inschakelen.

De aangesloten leden van onze brancheorganisatie treft u op de ledenpagina.

121016 insecte wespennest

http://www.platformplaagdierbeheersing.nl/leden/

Er is altijd een lid bij u in de buurt, die u van uw probleem kan afhelpen.
Let op: sluit nooit zelf de in/uitvliegopening van het nest af!.

Algemeen:
De wespen, die het ons in de zomer en dan vooral in de tweede helft van de zomer lastig maken, behoren vrijwel altijd tot de soorten:

Paravespula germanica F. – de Duitse wesp;
Paravespula vulgaris L. – de gewone wesp.

Een verwante soort die af en toe wordt aangetroffen is de Saksische wesp, Dolichovespula saxonica F. De werksters van deze soorten zijn qua uiterlijk moeilijk te onderscheiden; bij de koninginnen is het verschil iets duidelijker. In een goed ontwikkeld wespenvolk kunnen soms wel 5000 of meer individuen voorkomen. Wespen kunnen wanneer ze in het nauw worden gebracht of wanneer het nest wordt verstoord tot steken overgaan. Sommige mensen zijn voor wespengif zo gevoelig dat ze zich in verbinding moeten stellen met een arts.120819 insecten wesp kop & angel (10)

Uiterlijk:
Limonadewespen hebben een karakteristieke helgele en zwarte dwarstekening op het achterlijf. Het zijn slanke dieren, die in het bezit zijn van 2 paar vliezige vleugels. De werksters zijn 10 -15 mm lang; de koninginnen daarentegen zijn ca. 20 mm lang.
Een opvallend kenmerk is de overgang van het borststuk naar het achterlijf welke sterk is ingesnoerd. Men spreekt wel van een zgn. “wespentaille”.

Leefwijze:
Bovengenoemde wespensoorten behoren tot de sociaal levende insecten, d.w.z. dat zij in meer of minder grote groepen bij elkaar leven.
In het voorjaar legt het reeds in het vorige najaar bevruchte wijfje, de “koningin” van de staat, een nest aan, meestal op een beschutte plaats, in schuren, muurholten, spouwmuren, onder het dak, e.d. of in de grond.
De raten worden gemaakt van grijze of bruingele, papierachtige stof, bereid uit door het insect fijngekauwde hout- en andere vezels. De raten zijn altijd omgeven door een min of meer ballonvormig omhulsel eveneens bestaande uit hetzelfde papierachtige materiaal.120124 wespen koningin (16)

In de cellen van de raat legt de koningin haar eieren. De daaruit komende larven worden door haar verzorgd. Na de verpopping komen hieruit de werksters, die van de koningin uitwendig alleen verschillen door de geringere afmetingen. Deze werksters zijn van het vrouwelijk geslacht, doch zijn van het vrouwelijke geslacht, doch zijn onvruchtbaar. Het zijn deze werksters, die als zij in het gedrang komen, ons steken.
Ongeveer een maand na de aanleg van het nest komen de eerste werksters uit de poppen. Deze nemen het werk van de verdere uitbouw van het nest en de verzorging van het broed over van de koningin, die nu het nest niet meer verlaat en eieren blijft leggen.
In augustus of september worden er mannelijke wespen geboren en kort daarna nieuwe, doch nu vruchtbare wijfjes. Deze verlaten het nest om te paren. De mannelijke wespen sterven vrijwel direct na de paring, terwijl in de loop van het najaar alle inwoners (koningin en werksters) van het nest afsterven. Het oude nest wordt niet meer bewoond. De jonge bevruchte wijfjes zoeken een beschutte plaats op voor de overwintering om in het voorjaar een nieuwe kolonie te stichten. De tamelijk grote wespen die we in het vroege voorjaar zien zijn dus altijd de jonge koninginnen.

Het voedsel:
Hun behoefte aan koolhydraten (suikers) dekken genoemde wespensoorten door de opname van nectar uit bloemen, honingdauw (suikerhoudende vloeibare afscheiding van bladluizen), vruchtvlees en sap van rijpe vruchten (peren, pruimen o.a.), maar ook met vloeibare zoete voedings- en genotmiddelen bestemt voor menselijke consumptie (limonade, stroop e.d.)
De eiwitten, die de wespen nodig hebben voor de instandhouding van hun eigen lichaam, maar vooral voor de voedering van de larven, verschaffen zij zich door het vangen en consumeren van andere insecten.
In de eerste plaats zijn allerlei vliegensoorten de prooidieren, maar daarnaast ook volwassen hooiwagens en cicaden en hun larven, evenals onbehaarde of weinig behaarde rupsen, larven van bladwespen, zaagwespen, honingbijen en spinnen.
Om een idee te geven van het belang van wespen als onze bondgenoten bij de verdelging van insecten:
Schmitt (1921) nam waar, dat 300 – 400 werksters van Paravespula germanica in 6 uur ongeveer 2500 vliegen van verschillende soorten, tezamen met 650 Tipuliden (langpootmuggen) en Culiciden (steekmuggen) in hun nest brachten. In een ander geval werden in 104 van de Duitse wespen afgenomen prooien 81 kamervliegen, 5 vleesvliegen, 1 kleine kamervlieg, 1 stalvlieg en 16 anderen insectensoorten geteld.
Ook vlees van kadavers wordt genuttigd, mits vers en bereikbaar. Wespen zijn namelijk niet in staat de huid stuk te bijten.
Uit het bovenstaande blijkt dat wespen een rol kunnen spelen in het opruimen van schadelijke of hinderlijke insecten. Zij zijn dus “nuttige” dieren en moeten slechts in uiterste noodzaak verdelgd worden.

Bestrijding:
Tracht nooit de uitvliegopening(en) van een nest dicht te stoppen. De wespen zullen net zolang zoeken of knagen tot ze een andere uitgang hebben gevonden. Op die manier kunnen ze in grote aantallen ook binnen een gebouw terechtkomen.

Home