Platformplaagdierbeheersing.nl

Persbericht

Het bestuur van brancheorganisatie PLA..N. ontdekte begin mei 2013 dat er toelating was verstrekt voor Rozol Pat’, toelatingsnummer 13974N, werkzame stof chloorfacinon.

bruine rat

Het bestuur is oplettend en beschikt over voldoende kennis o.a. op het gebied van biociden. Na intern overleg is besloten hiertegen bezwaar te maken.

Resistentie
Het bestuur van brancheorganisatie PLA..N. was en is van mening dat het opnieuw op de markt komen van de werkzame stof chloorfacinon, de al bestaande problemen met resistentie van de bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout, 1759) en de huismuis (Mus musculus Linnaeus, 1758) in Nederland ernstig zou vergroten.

Publicaties en onderzoeken
Wetenschappelijk onderzoek van Bastiaan Meerburg en onderzoeken uit 1992 van de toenmalige Hoofdinspectie Milieuhygiëne, brachten de problemen met de bruine rat en de huismuis in Nederland en de resistentie tegen chloorfacinon tot uiting.
Het onderzoek uit 1992 is in ons bezit en persoonlijk overleg met de heer Bastiaan Meerburg bevestigde, met name op het gebied van de bruine rat, deze eerdere en recente publicaties en onze ervaringen.

Onnodig dierenleed
Het bestuur van brancheorganisatie PLA..N. was en is van mening dat het opnieuw op de markt komen van de werkzame stof chloorfacinon, onnodig dierenleed zou veroorzaken.
Publicaties van de toenmalige Hoofdinspectie Milieuhygiëne waarschuwen al in 1992 hiervoor en schrijven tevens dat nieuwe producten juist het dierenleed moeten verkleinen.
Overleg met de heer Bastiaan Meerburg bevestigde deze eerdere en recente publicaties en onze ervaringen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Het bestuur van brancheorganisatie PLA..N. behartigt niet alleen de belangen van haar leden, wij hebben en nemen als brancheorganisatie ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. mens, dier en milieu. Door het opnieuw op de markt verschijnen van chloorfacinon zouden wij met elkaar onjuist bezig zijn en zouden wij onze leden niet op de juiste wijze kunnen informeren en zouden wij mede verantwoordelijk zijn geweest voor het onnodig schaden van mens, dier en milieu.

Het bestuur van brancheorganisatie PLA..N. kon dan ook, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid,  niet anders dan bezwaar aantekenen tegen deze toelating.

Onze dank
Wij danken de inzet van onze kennisdrager Biologie en onze kennisdrager Biociden, een aantal bestuursleden en zeker ook Bastiaan Meerburg (Plaagdierexpert verbonden aan Wageningen Universiteit en hoofd van de afdeling Milieu en Livestock Research) voor hun medewerking in deze zaak.

Namens Platform Plaagdierbeheersing Nederland,
Het bestuur

16 oktober 2013