Platformplaagdierbeheersing.nl

IPM Agrariërs

IPM Agrariërs

Juli 2016
PERSBERICHT KPMB

Certificatieschema IPM Rattenbeheersing nu ook gereed voor agrariërs

Het certificatieschema “beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en opslaglocaties” is aangepast zodat dit nu beter aansluit op de positie van de agrariër. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement (KPMB) heeft hiervoor versie 2.2. vastgesteld. Deze versie is beschikbaar via kpmb.nl/IPM rattenbeheersing.

Positie agrariërs

Op basis van door LTO-Nederland ingediende wijzigingen en aanvullingen is eerder dit jaar het handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ versie 2.0 goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). Dit handboek heeft als basis gediend voor de aanpassingen in het certificatieschema, zodat dit beter aansluit op de positie van de agrariër. Als een agrariër werkzaamheden op het gebied van plaagdierbeheersing uitvoert op zijn eigen bedrijf is er meestal geen relatie met een opdrachtgever. Voor bedrijven in deze situatie zijn verschillende normvoorschriften niet van toepassing verklaard. Voor het gemak van de bedrijven is het mogelijk gemaakt om – voor bijvoorbeeld aanmelding bij de stichting en uitvoering van de steekproeven – rechtstreeks contact te onderhouden met de certificerende instantie. Ten slotte zijn tevens extra bijlagen opgenomen in het schema om daarmee voor de agrariër de procesgang, werkinstructie en nadere invulling van de term ‘om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ te verduidelijken. Het CCvD heeft hiermee invulling gegeven aan het certificatieschema ‘IPM

rattenbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

Aan de slag

Nu deze documenten zijn aangepast en vastgesteld zijn de criteria waaraan moet worden voldaan om te komen tot de bedrijfscertificering voor de beheersing van rattenpopulaties volgens de principes van Integrated Pest Management (IPM) ook voor een agrariër duidelijk. Diverse auditoren van de certificerende instanties hebben in mei jl. de benodigde training gevolgd, zodat alles gereed is om hiermee aan de slag te gaan.

KPMB is een onafhankelijke stichting en schemabeheerder van de Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement,              getoetst door externe auditors.

Bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten anticoagulantia (zoals rodenticiden) te gebruiken, dienen per 1 januari 2017 te beschikken over dit certificaat. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift. Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.

Invulling overgangsperiode

De door de overheid vastgestelde overgangsregeling met einddatum is duidelijk. Na 1 januari 2017 mag het middel alleen buiten worden toegepast door bedrijven die daadwerkelijk gecertificeerd zijn en opgenomen staan in het register van de Stichting KPMB. Voor bedrijven die om praktische redenen dan nog niet beschikken over het certificaat geldt dat zij moeten aantonen een overeenkomst met de stichting KPMB en een erkende certificerende instantie te zijn aangegaan en dat de audit plaatsvindt vóór 1 juni 2017.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de stichting KPMB – telefoon: 070-7503177; e-mail: kpmb@kpmb.nl – of kunt u terecht op de hiervoor ingerichte webpagina ‘IPM Rattenbeheersing’ van de stichting KPMB.

Home

 

 

 

 

07-07-2016

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Conno de Ruijter, telefoon: 0182 750 377; e-mail: kpmb@kpmb.nl.