Platformplaagdierbeheersing.nl

Flora en Faunawet

Flora en Faunawet

week 46In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Dieren: dieren in al hun ontwikkelingsstadia, met uitzondering van eieren;
Planten: planten in al hun ontwikkelingsstadia;
Producten van dieren: dode dieren, delen van levende of dode dieren en alle van dieren afgeleide producten, al dan niet in andere zaken vervat, alsmede alle zaken waarvan uit een begeleidend document, de verpakking, een merkteken of etiket of enige andere omstandigheid moet worden aangenomen dat zij afgeleide producten of delen van dieren bevatten of daaruit bestaan;
Producten van planten: dode planten, delen van levende of dode planten en alle van planten afgeleide producten, al dan niet in andere zaken vervat, alsmede alle zaken waarvan uit een begeleidend document, de verpakking, een merkteken of etiket of enige andere omstandigheid moet worden aangenomen dat zij afgeleide producten of delen van planten bevatten of daaruit bestaan.

Eekhoorns vallen onder de Flora- en faunawet
Leden van PLA..N. houden zich aan deze wetgeving.